De algemene voor waarde van Praktijk Lotte Reef zijn als volgt;

Artikel 1. Definities

 1. De praktijk: Praktijk Lotte Reef
 2. De coach: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Lotte Reef – Keulen in opdracht van Praktijk Lotte Reef.
 3. De cliënt: de natuurlijke persoon die aan de coach opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de coach enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de coach zijn bevestigd. In dit geval blijven overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming, wijziging en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat cliënt is uitbehandeld.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij cursussen.
 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst pas tot stand nadat de coach schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering opdracht

 1. De coach bepaalt de wijze waarop de behandelingen worden uitgevoerd, maar dit zal altijd in overleg gebeuren met de cliënt.

Artikel 5. Annulering

 1. Afspraken dienen telefonisch op werkdagen, minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Een afspraak op maandag 12.00 uur dient dus uiterlijk vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt, gezien de gereserveerde tijd, het gehele consult bedrag verschuldigd.
 2. De coach is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de coach eveneens 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. De coach is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de behandelingen zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door cliënt ter beschikking is gesteld. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen de coach een informatieplicht opleggen en gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen gebruik voor statistische doeleinden en/of wettenschappelijke onderzoeken.
 2. De coach zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 7. Overmacht

 1. Indien de coach zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de coach alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Indien nodig zal de coach een collega verzoeken zijn/haar zaken waar te nemen. Dit zal inhouden dat u doorgestuurd kunt worden naar een andere coach. Cliënt behoudt te allen tijden het recht dit te weigeren.

Artikel 8. Tarieven

 1. De tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.
 2. De tarieven van de coach zijn niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van de de coach  en is verschuldigd naar mate door de coach werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht.
 3. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
 4. Praktijk Lotte Reef behoudt het recht de tarieven te wijzigen. Wijziging van de tarieven wordt door middel van e-mail/ nieuwsbrief per e-mail aan cliënt doorgegeven.

Artikel 9. Facturering en betaling

 1. Betalingen dienen in principe te geschieden per factuur na ieder consult, tenzij door de coach anders is bepaald. Cliënt dient hiermee rekening te houden bij ieder consult.
 2. Bij facturering dient het factuurbedrag door cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan contant of op bankrekening NL 10 KNAB 0768068908 t.n.v. Praktijk Lotte Reef te Zenderen.
 3. Indien cliënt niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de coach, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
  Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door de coach gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.
 4. Indien de zaak is overgedragen aan het door Praktijk Lotte Reef gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt de coach zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door cliënt alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.
 5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van cliënt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De coach geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties en/of gevolgschade, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach.
 3. De coach is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt door de coach mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De cliënt is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de coach.
 5. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach aansprakelijk wil stellen
 6. De aansprakelijkheid van de coach is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de coach wordt uitbetaald.

Artikel 11. Opzegging

 1. Cliënt en coach kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 5.)

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en coach waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en coach, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de coach zijn woonplaats heeft.

Plaats: Zenderen
Datum: December 2020

Call Now Button